Kushtet dhe termat e perdorimit te faqes SARRIS CRUISES

    Duke hyre ne faqen tone te internetit ( web site)  ju konfirmoni qe keni lexuar dhe pranuar termat dhe kushtet e meposhtme.

    Ju jeni duke aksesuar www.sarris.al ( faqja zyrtare e SARRIS CRUISES shpk). Ne kete website perdoruesit do perballen me forma te ndryshme dhe te dhena personale( psh, forma aplikimi per pune, te dhena te kartes se debitit dhe kreditit per pagesat, dhe te dhena te tjera). Ne disa fusha juve do ju kerkohet qe te vendosni te dhenat te ndryshme personale. SARRIS CRUISES I siguron perdoruesit  e web-site se sapo te dhenat te mberrijne  ne database tone informacionet  jane te sigurta dhe do mirembahen. SARRIS CRUISES I siguron perdoruesit qe ne e zbatojme  ne menyre shume strikte kuadrin ligjore mbi te dhenat e perdoruesve gjithshka kjo e bazuar mbi Kushtetuten e Shqiperise, ligjet ne fuqi (Nr. 9887 dd. 10.03.2008) ” per datat personale dhe mbrojten e tyre ” dhe rregullat e tjera komplementare.

    Gjithashtu perdoruesi konfirmon se te dhenat dhe informacionet e dhena jane autentike dhe te sakta. Sapo te dhenat plotesohen dhe butoni shtypet, perdoruesi pranon te drejtat e kompanise SARRIS CRUISES qe ti perdori per perdorime te brendshme ose te jashteme ne perputhje me ligjin dhe te drejtat e licenses se udhetimit, per qellimin e duhur dhe procesimin e ketij informacioni sipas qellimit.